title

Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?
Thứ hai, 25/03/2019, 06:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 1. Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử; triển khai hiệu quả chương trình truyền thông về Chính quyền điện tử của thành phố.

  2. Cập nhật, duy trì Kiến trúc Chính quyền điện tử.

  3. Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư trong lĩnh vực CNTT theo Kiến trúc CQĐT theo thẩm quyền mà Ủy ban nhân dân thành phố đã phân cấp

  4. Phối hợp với các cơ quan khác trong việc hỗ trợ, hướng dẫn triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử.

  5. Chủ trì, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ theo Kiến trúc này, bảo đảm đáp ứng theo đúng định hướng của Kiến trúc CQĐT thành phố. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ 6 tháng, năm và đề xuất các cơ chế chính sách cần thiết để thúc đẩy thực hiện Kiến trúc CQĐT thành phố.

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

  1. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí theo kế hoạch hàng năm để thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 3. Các sở/ban/ngành, Ủy ban nhân dân các quận/huyện

  1. Xây dựng các kế hoạch ứng dụng CNTT 05 năm và hàng năm phù hợp với Kiến trúc CQĐT TP.HCM được ban hành.

  2. Chủ động cân đối kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị.

  3. Đóng góp ý kiến để Kiến trúc CQĐT TP.HCM thường xuyên được cập nhật, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo.

  4. Các cơ quan, đơn vị khi đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin phải tuân thủ theo Kiến trúc CQĐT TP.HCM đã được phê duyệt về mô hình, nguyên tắc, tiêu chuẩn và theo hướng kết nối, liên thông, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu.

  5. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Số lượng lượt xem: 32802
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT

Dịch vụ chia sẻ