title

Tại sao phải xây dựng CQĐT?
Thứ sáu, 12/04/2019, 16:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

  • Xác định, thống nhất Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của quốc gia;
  • Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của mình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ;
  • Trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của các cơ quan chuyên môn, các cơ quan nhà nước có thể xây dựng, triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT theo lộ trình và trách nhiệm triển khai ở các cấp, bảo đảm sự kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin.

Kiến trúc CQĐT TP.HCM đóng vai trò hướng dẫn triển khai một khuôn khổ tích hợp CNTT mạnh mẽ, đảm bảo cách tiếp cận phù hợp cho việc quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên công nghệ thông tin một cách hiệu quả và ít tốn kém nhất. Cụ thể:

  • Tránh ứng dụng CNTT một cách manh mún, rời rạc, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tác nghiệp cấp bách của từng đơn vị;
  • Tăng cường hiệu năng hoạt động chung của bộ máy chính quyền qua việc chia sẻ và dùng chung thông tin dữ liệu;
  • Xác định cơ hội thúc đẩy xây dựng Chính quyền số kết nối của TP.HCM;
  • Đạt được hiệu quả cao hơn trong việc hoạch định chính sách và thực hiện kế hoạch về ứng dụng CNTT để hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị thuộc TP.HCM.
Số lượng lượt xem: 33901
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT

Dịch vụ chia sẻ