Dịch vụ dùng chung

     Đây là tập hợp phần mềm nền tảng, dịch vụ dùng chung thuộc nền tảng chính quyền điện tử thành phố (HCM LGSP- HoChiMinhCity Local Government service platform) phục vụ phát triển các ứng dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, liên thông kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, đồng bộ, kế thừa và tránh đầu tư trùng lắp. Đồng thời, hệ thống có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kiến trúc ứng dụng “mở” nhằm tập hợp nhiều nguồn lực tham gia phát triển, tránh độc quyền, phụ thuộc vào một số nhà cung cấp dịch vụ phần mềm.

Các dịch vụ dùng chung bao gồm:

Khi xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng, các đơn vị không cần phải xây dựng và phát triển trùng lắp mà tận dụng, khai thác tối đa nền tảng dịch vụ dùng chung để đảm bảo tính liên thông kết nối và kế thừa.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ