Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố đóng vai trò là kế hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố, hướng đến xây dựng chính quyền số, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển thành một đô thị thông minh, hỗ trợ hiệu quả các chương trình đột phá của thành phố, đặc biệt là chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Mục đích triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố như sau:

 

          Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử (KT CQĐT) của TP.HCM ở mức tổng thể, làm cơ sở để các sở/ban/ngành, quận/huyện và phường/xã/thị trấn có thể tham chiếu khi phát triển, nâng cấp, kết nối và triển khai các hệ thống thông tin tại đơn vị.

           Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông của các hệ thống thông tin của Thành phố nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các giải pháp công nghệ mới như công nghệ dữ liệu lớn; ảo hoá, điện toán đám mây; xu hướng tăng cường tính di động; IoT;...

         Đảm bảo các chương trình đầu tư CNTT đạt được hiệu quả đúng mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời phục vụ định hướng xây dựng Thành phố trở thành một "Đô thị thông minh".

Phạm vi áp dụng:

Kiến trúc CQĐT TP.HCM áp dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.HCM:

  • Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở;
  • Ủy ban nhân dân 24 quận huyện, 322 phường - xã - thị trấn và các đơn vị trực thuộc;
  • Các ban ngành và đơn vị trực thuộc Thành phố
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ