Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố được xây dựng trên cơ sở định hướng thiết kế phải đảm bảo tính linh động, tính mở rộng và tính thực tiễn; các nguyên tắc chung khi thực hiện theo kiến trúc Chính quyền điện tử:

- Về công nghệ: định hướng công nghệ mở và ưu tiên sử dụng nguồn mở, nhằm tránh phụ thuộc công nghệ vào một số công nghệ độc quyền, khả năng linh động trong triển khai ứng dụng.

- Về ứng dụng: liên thông, tích hợp và định hướng dịch vụ; việc này giúp tập hợp tối đa nguồn lực các đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm tham gia chính quyền điện tử thành phố nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu tránh đầu tư trùng lắp, tái sử dụng và đặc biệt yêu cầu về liên thông kết nối và tích hợp thông tin.

- Về dữ liệu: chia sẽ, mở và khai thác tối đa. Kiến trúc CQĐT TP xác định dữ liệu là quan trọng nhất để phục vụ triển khai đô thị thông minh, hướng tới chính quyền số.

- Về nghiệp vụ: tập trung nghiệp vụ phục vụ cho người dân

Ngoài ra, phải đảm bảo phù hợp định hướng đô thị thông minh, CMCN 4.0 và phù hợp kiến trúc CPĐT quốc gia.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ