DỊCH VỤ THÔNG TIN(HCM Common Data)

 

TỔNG QUAN

Kho dữ liệu dùng chung được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nền tảng trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và hướng tới Đô thị thông minh.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 14/03/2018 về “Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP Hồ Chí Minh” với mục tiêu chính như sau:

 • Tích hợp các CSDL của sở/ban/ngành, quận/huyện, hình thành Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin cho các sở/ban/ngành, quận/huyện;
 • Xây dựng nền tảng kỹ thuật dữ liệu mở làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố.

Theo kế hoạch của thành phố, Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ triển khai dựa trên 3 trụ cột là: dữ liệu người dân, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu nền địa hình, địa chính.

Để hình thành các CSDL dùng chung nền tảng trên; việc xây dựng CSDL Danh mục dùng chung nhằm mục đích chia sẻ, cung cấp dịch vụ dữ liệu danh mục cung cấp thông tin để xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái mở cho Thành phố Hồ Chí Minh.

 CÁC CHỨC NĂNG CUNG CẤP
 • Dịch vụ thông tin về Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ thông tin Danh mục dùng chung
 • Dịch vụ thông tin về Hồ sơ Một cửa
 • Dịch vụ thông tin về Văn bản, điều hành
 • Dịch vụ thông tin về Hộ kinh doanh cá thể
 • Dịch vụ thông tin về Bản đồ số
 • Dịch vụ thông tin về Người dân
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ