NỀN TẢNG TÍCH HỢP, CHIA SẼ THÔNG TIN (HCM DIP)

 

TỔNG QUAN

Do việc xây dựng quy hoạch thông tin và triển khai quy hoạch thông tin đòi hỏi quá trình lâu dài; nhằm phục vụ triển khai đáp ứng ngay nhu cầu quản lý, nền tảng tích hợp dữ liệu TP.HCM được xây dựng theo mô hình “hồ dữ liệu” (Data lake), đây là nền tảng tích hợp dữ liệu được triển khai mà không cần chỉnh sửa đến hệ thống ứng dụng hiện có và là nguồn thông tin sẵn sàng để cung cấp cho các hệ thống khác.

 CHỨC NĂNG CUNG CÂP

Nền tảng tích hợp dữ liệu của Thành phố cung cấp các chức năng cơ bản sau:

 • Đối với dữ liệu có cấu trúc:
  • Nền tảng tích hợp dữ liệu cho phép tích hợp tất cả các dữ liệu có cấu trúc đang được lưu trữ tại các nền tảng lưu trữ dữ liệu phổ biến cùng nhiều phiên bản khác nhau như Oracle, Microsoft (SQL Server), PostgreSQL, MySQL,...
  • Cách thức tích hợp dữ liệu của nền tảng dữ liệu:
   • Đối với dữ liệu tích hợp lần đầu tiên: i) Phân tích cấu trúc các bảng, trường dữ liệu; ii) Luồng hóa các bản ghi và tích hợp về trung tâm;
   • Đối với dữ liệu cần cập nhật: i) Phân tích và đánh dấu lịch sử tích hợp dữ liệu; ii) Cập nhật đối với những dữ liệu có sự thay đổi.
  • Lưu trữ tập trung tại trung tâm và cho phép trích xuất định kỳ ra các CSDL khai thác. CSDL được sử dụng bởi một ứng dụng của bên thứ ba.
 • Đối với dữ liệu phi cấu trúc:
  • Lưu trữ tập trung tất cả các dữ liệu phi cấu trúc (tập tin dữ liệu, dữ liệu binary lớn,...);
  • Có khả năng phát hiện sự trùng lặp dữ liệu lưu trữ (2 dữ liệu giống nhau được ghi xuống từ 2 nguồn khác nhau sẽ được phát hiện và chỉ lưu trữ duy nhất 1 lần);
  • Truy xuất dữ liệu theo cơ chế đa luồng để đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu được nhanh.
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ