KHUNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG(HCM Egov FrameWork)

 

TỔNG QUAN

Nền tảng HCM Egov Framework là tập hợp các thành phần nền tảng để phát triển ứng dụng trong cơ quan nhà nước và tích hợp sẵn các giao diện lập trình (APIs), các adapter liên thông kết nối, các dịch vụ và nền tảng dùng chung của Thành phố nhằm phục vụ phát triển nhanh và sản xuất các phần mềm; đáp ứng yêu cầu giảm bớt chi phí trùng lắp và thống nhất nền tảng khi triển khai nhiều ứng dụng khác nhau, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ;

Các ứng dụng khi triển khai đầu tư xây dựng khuyến nghị phát triển trên nền tảng có chức năng tương đương đảm bảo yêu cầu liên thông, tích hợp dịch vụ.

 CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Khung phát triển ứng dụng (phần mềm Lõi) cung cấp một môi trường và các công cụ hỗ trợ việc xây dựng phát triển các ứng dụng tích hợp sẵn các dịch vụ ứng dụng nền tảng cho các cơ quan nhà nước.

Hệ thống phần mềm Lõi hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng và tích hợp các ứng dụng thành phần một cách nhanh chóng và dễ dàng, kế thừa các thành phần và đảm bảo liên thông kết nối.

 1. Lõi phục vụ phát triển ứng dụng: cung cấp các công cụ:
  • Công cụ quản lý quy trình động (BPMN);
  • Công cụ quản lý biểu mẫu động (E-forms);
  • Công cụ phát triển báo cáo động (Dynamic Reports);
  • Công cụ phát triển giao diện (GUI);
  • Công cụ phát triển ứng dụng liên quan bản đồ (GIS);
  • Công cụ quản lý danh mục dùng chung;
  • Công cụ quản lý chữ ký số;
  • Công cụ thông điệp, môi trường cộng tác.
 2. Hệ thống tích hợp các dịch vụ cơ bản để phục vụ liên thông kết nối bao gồm:
  • Dịch vụ phục vụ liên thông HTTT Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công;
  • Dịch vụ phục vụ liên thông hệ thống Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành;
  • Dịch vụ thông tin: tích hợp, khai thác thông tin với Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
  • Dịch vụ Định danh: Kết nối hệ thống quản lý người dùng của thành phố và dịch vụ Đăng nhập, xác thực người dùng một lần (SSO).
 3. Đảm bảo các yêu cầu phi chức năng:

  • Quản trị, giám sát hệ thống;
  • Đảm bảo vận hành;
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ