NỀN TẢNG LIÊN THÔNG KẾT NỐI(HCM ESB)

 

TỔNG QUAN

Đây là nền tảng liên thông của Hệ thống Chính quyền điện tử TPHCM nhằm thực hiện triển khai liên thông giữa các phần mềm ứng dụng, giữa các hệ thống được phát triển do nhiều nhà cung cấp khác nhau, sử dụng giải pháp công nghệ khác nhau để thực hiện dịch vụ liên thông thông tin và quy trình xử lý tạo thành một hệ thống thông tin liên thông, đồng bộ, thống nhất. Để thực hiện liên thông với các hệ thống trên địa bàn thành phố cũng như kết nối với các hệ thống ngoài thành phố, phần mềm ứng dụng tại đơn vị chỉ cần kết nối trục liên thông này thay vì phải triển khai xây dựng kết nối trực tiếp từng đơn vị.

Nền tảng này cung cấp các chuẩn liên thông cho các hệ thống dùng chung của thành phố.

 CHỨC NĂNG

Hiện tại, nền tảng liên thông kết nối của thành phố cung cấp dịch vụ liên thông cho các hệ thống :

  • Hệ thống Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành trong nội bộ thành phố: đã thực hiện kết nối trên 700 đơn vị trong nội bộ thành phố; kết nối với Trục liên thông Văn bản Quốc gia do Văn phòng Chính phủ triển khai.
  • Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công: Thực hiện liên thông, tích hợp các phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công của các quận huyện, Sở ngành thành hệ thống Một cửa điện tử tập trung thống nhất, liên thông với Cổng Dịch vụ thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia hình thành Hệ thống Một cửa điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp thành phố. Ngoài ra, nền tảng liên thông này thực hiện kết nối với các đơn vị thanh toán trực tuyến, bưu điện cùng tham gia vào hệ thống nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân.
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ